چند وقته غذا نخوردی؟ (لیسیدن پاهای میسترس ندا و میسترس هلما توسط برده شان)